مینابا نزامی نیروے، تیرگواری سئوبا گاڑی تها کُشگ بوتگ

رَسانک نیوز

سئے شمبه رۆچا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، هکومتی رسانکدارن چه یک نزامی نیرویئے کُشگ بئیگ گۆن یک ماشینیئے نندۆکانی تیرگواریا میناب و سرنیئے راهئے تها هبر شنگ کُرتگ.

اے نزامی نیروئے پجّار، گروهبان یکم (مهدی مرزئی نوده)، سور نکُرتگێن و نودهئے ملکئے مردم چه گرگانئے شهر گلستانئے اُستانا گوَشگ بوتگ.

چه اے وئیلا گێشتر هال انگت دستا نێست.

گۆن ۲۰۲۳ئے سالائے جم بوتگێن هالان، نزامی نیروانی راستێن تیرگواری سئوب بوتگ که کم چه کم ۱۲۰ بلۆچێن جهمنند کُشگ و ٹپّیگ کنگ ببیت. اِشانی تها ۸۰ کسا وتی ساه چه دستا داتگ و ۴۰ کس ٹپّیگ بوتگ که اِشانی تها ۹ گوَنڈێن چُکّ و ۳ جنێن هست‌اِنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*