زاهدانئے دارالاُلومئے تالیم دئیوکانی جار په امنیتی نیروانی اُرُش برگ په پشامگئے دینی وانگجاهئے تها پشامگئے هلکا

رَسانک نیوز

یکشمبه رۆچا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، دُزآپئے دارالاُلومئے وانێنۆکان گۆن جاریئے شِنگ کنگا په (امنیتی نیروانی اُرُش درۆشمێن رئوگ) پشامگئے انوالهرمێنئے دینی وانگجاها چه راسکئے دمگان هبری کُرت و آییی (په نشانگ و شرّێن چیزانی بێهرمتی) زانت و په (دلکشی کارانی دێمگیریا) تاکید کُرتگ.

وانێنۆکانی شِنگ بوتگێن جار اے وڑا اِنت:
امنیتی نیروانی اُرُش درۆشمێن و نامناسبێن رئوگ په پشامگئے انوارالهرمێنئے دینی وانگجاها، پرێشانیئے سئوب بوتگ چیا که مسیت هُدائے لۆٹگئے جاه و دینی وانگجاه کُرآنئے تالی و سنتئے جاه اِنت، هاسێن اهترامیئے جاه اِنت که اے مزنیئے بُنپانی و اے جاهانی هُرمتئے بُنپانی، چه دئولت و ملتا، لازم و زلوری اِنت.

پدا هم اگن هالے و گناهے و یا یک کسے دینی وانگجاهیا هست، اے بُنگپ گۆن وانگجاهئے سرمسترانی همکاری و هُرمتئے و کرامتئے بُنپانی و آ مزنێن جاهئے پێگیری و هل بوتگ‌اَت، بله نامناسبێن پُترگ و اُرُش برگ به علمی جاه و دینی وانگجاهان سئوب بوتگ که بێرهمتی و مزن و ٹپیگ بئگئے اهساس بیت.

همے واستا چه مسئولان لۆٹتگ بیت اے دلکشێن کارانی دێما بگیپت و همدا مکنت که مشکلات گێشی و اهساسئے هرکت دئیگ و گێش رئوگ چه هلکا مبیت.

گوشگ ببیت که شمبهئے سُهبا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، اێرانئے جمهوری اسلامیئے رژیما گۆن دینی وانگجاه و جهمنندانی لۆگا سرا اُرُش برگ و کم چه کم هشت وانندهێن ورناه چه پشامگئے دینی مدرسئیا  آوار جنَگ بوتگ و نامالومێن جاهیا برگ بوتگ و امام جمهئے ماشینئے اۆشتارێنگ، مئولوی پزل الرحمانئے هلکئے مردمانی گوشی هم جم بوتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*