یک ٹێلکشێن بلۆچیئے بێران بئیگ گۆن ماشینئے تسادپ کنگا راسک و چهبارئے راها

رَسانک نیوز

چارشمبه رۆچا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، گۆن یک ٹێلکشێن تویوتا وانت و یک کامیونیئے تسادپ کنگا کساس ڈمپگئے دمگان، راسک و چهبارئے راها یک ٹێلکشیا وتی ساه چه دستا داتگ

اے جهمنندێن بلۆچئے پجّار (پرید برم)، کادربکشئے چُکّ و جکگورئے هلکئے مردم چه راسکئے دمگان گوشگ بوتگ.

پریدئے ماشینئے تسادپ کنگئے گۆما گۆن کامیونا، اے جهمنند گۆن سکێن تسادپئے گۆما ماشینئے تها گیر کُرتگ و بازێن ٹپانی وجها وتی ساهی چه دستا داتگ.

ٹێلکشی یکّے چه آ کاران اِنت که بازێنے چه بلۆچێن جهمنندان بلۆچستانئے جاه جاهان الکاپێن کارئے نێستیئے سئوبا اے کارئے نێمگا شُتگ و برے گۆن مشکلانے چۆ تسادپ و ماشینئے چپّ بئیگ و نزامی و امنیتی نیروانی راستێن تیرشانی آیانی جانان تهدید کنت.

گوشگی اِنت که ۲۰۲۳ئے سالئے جم کُرتگێن هالان، کم چه کم ۳۲۱ ٹێلکش گۆن نزامی نیروانی تیرشانیان، جادهی پێشامدان، نامالومێن سلاهبنددێن مردمانی تیرگواریان و هار و آس سۆچیان ٹپّیگ و کُشگ بوتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*