دو بێران بوتگێن ٹێلکشئے پجّار که نهبندان و زاهدانئے راها تسادپ بوتگ‌اَنت

رَسانک نیوز

چارشمبهئے سهبا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، یک اتوبوسیئے تسادپ کنگ گۆن ٹێلکشێن ماشینیا زاهدان و نهبندانئے ۱۴ کیلومتریا، دو کس چه ٹێلکشان وتی ساه چه دستا داتگ.

اے جهمنندانی پجّار (کازم سیادی)، سور کُرتگێن و چار چُکّئے پت و (سجاد سیادی)، ۱۶ سالگ، گلامرزائے چُکّ و هر دوێن ترو زهت و چه هواجهئے هلکئے مردمان و زابلئے دمگانی مردم گوشگ بوتگ‌اَنت.

اے پێشامد کساس سهبئے ساهت پنچا تسادپئے گۆما پێش آتکگ، ٹێلکشێن تویوتا آس گپتگ و آییئے دوێن نندۆک آس گپتگ‌اَنت.

گوشگی اِنت اتوبوسئے اَچانَکی پێچگ یُسئوب بوتگ که اتوبوس گۆن ٹێلکشا تسادپ بکنت و تویوتا آس بگیپت.

گوشگ ببیت که ۲۰۲۳ئے سالئے جم بوتگێن هالان، کم چه کم ۳۲۱ کس نزامی نیروانی راستێن تیرشانیان، جادهی پێشامدان، نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرشانیان، هار و آس سۆچیان ٹپّیگ و کُشگ بوتگ‌اَنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*