نیرو انتزامیئے نیروانی گئیر کانونی تیرشانی هُرمزگانئے اُستانئے تها ٹێلکشانی نێمگا و یک ٹێلکشێن ماشینیئے چپّ بئیگ

رَسانک نیوز

سئے شمبه رۆچا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، انتزامیئے نیروان اُستان هُرمزگانئے یکّے چه وسل بئیوکێن راهان، ڈاه گوزێن ٹێلکشانی نێمگا راستێن تیرشانی کُرتگ که سئوب بوتگ یک ماشینے چپّ ببیت.

چه ماشینئے مردمانی هالا انگت ٹچ هبرل نیاتکگ.

ٹێلکشی یکّے چه آ کاران اِنت که بازێنے چه بلۆچان چه بلۆچستانئے جاه جاهان کارئے نێستیئے سئوبا اے کارئے نێمگا شُتگ و برے گۆن تسادپ و چپّ بئیگ و نزامی و امنیتی نیروانی راستێن تیرگواری آیانی جانا تهدید کنت.

۲۰۲۳ئے سالئے جم بوتگێن هالانی رِدا چۆ آتکگ که، نزامی نیروانی تیرشانی سئوب بوتگ که ۱۲۰ بلۆچێن کس ٹپیگ و کُشگ ببیت. اِشانی تها ۸۰ نپرا وتی ساه چه دستا داتگ و ۴۰ نپر ٹپّیگ بوتگ که اشانی تها ۹ گونڈێن چُکّ و ۳ زالبۆل هست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*