جاشکئے نادْراهجاهئے داکترێیا وتکُشی کرتگ

رَسانک نیوز

دوشمبه رۆچا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳آ، جاشکئے نادْراهجاهئے داکترێیا چه جاورانی نگێگی و کارئے سکّیانی سئوبا وتکُشی کُرتگ.

اے پزشکئے پجّار (زهرا ملکی کُربانی) گوشگ بوتگ که جاشکئے شهرئے نادراهجاها کار کنگا بوتگ.

اَکسانے که توییترا شِنگ و استوری کنگ بوتگ‌اَنت پێش داریت که داکتر اے نادراهجاهئے کارانی سکّی و استرسا گله دار بوتگ دستی مان وت‌کُشیا جتگ.

گوشگی اِنت همے ماهانی تها پزشکی رزیدنتانی جاورهال و آیانی وت‌کُشیا چه اێرانئے بازێن جاهان شِنگ بوتگ که وتکُشیئے کرتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*