بزمان و دلگانئے مزن راها بلۆچے که سِلاهبندێن دُزانی دستا بێران کنگ بوتگ انون پجار اش کرتگ

رَسانک نیوز

بلۆچ جهمنندئے پجّار که شمبهئے سُهبئے سرا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، که سلاهبندێن دُزّانی دستا بزمان و دلگانئے راها پژو پارسئے نێمگا تیرگواری کنگ بوتگ وتی ساهی چه دستا داتگ در گێجگ بوتگ.

اے جهمنندئے پجّار (نبی ملازهی)، ۴۳ سال انتی، پهرئے مردم اِنت و شستونئے نندۆک که گۆن تیرئے لگّگا وتی ساهی داتگ و مردمانی بازێن گوانکانی کنگا، امنیتی و پزشکی اُگدهدارانی رَندگیری سئوب بوتگ که چه پێشامڈئے چُنت ساهتئے گوَزگا پدا هم نزامی نیرو و پزشکی کارنده هلکئے تها راه دئیگ نبوتگ‌اَنت.

اے هالانی رِدا، سلاهبندێن دُزّان رَند چه اشانی ماشینئے دُمبال دئیگا آییئے ماشینئے نێمگا تیرشانی کُرتگ و آییئے همراه آییئے جنێن بوتگ که جنئے سُهرش دُزّتگ و چه اۆدا تتکگ‌اَنت.

گوشگی اِنت که دُزّانی باز بئیگ بزمان و دلگانئے راها و زهلکوتئے دمگان مُدام گێش بئیان اِنت که هکومتی و امنیتی اُگدهداران هچ وڑێن توجهے په کُشگ و اے هلکئے هر رۆچیێن دُزیان نکننت و روشنێن رۆچئے تها ماشینانی سرا امرُش برگ بیت.

گوشگی اِنت که سلاهبندیێن دُزیانی گێشی و بلۆچستانئے جاه جاهئے نا امنیئے وهدے گِندگ بئیگا اِنت که اے گوستگێن سالان هزاران نزامی و امنیتی نیرو، نزامی ماشین، بازێن ملیاردے زَرّ په امنیتی و نزامی نیروانی واستا چه هاکمیتئے نێمگا هاس کنگ بوتگ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*