دُزّانی تیرگواری و دُزّی چه ٹێلکشانی باران، سپاهئے جاهئے نزّیکا گورناگانی هلکا

رَسانک نیوز

چارشمبه بانگواها ۱۵ پروردین ۱۴۰۳، سلاهبندێن دُزّان گورناگانی هلکا سربازئے شهرا سپاه پاسدارانی پاسگاهئے نزّیکا، دو ٹێلکشێن ماشین تیرانی آماچ کرتگ‌اَنت و رَند چه اۆشتارێنگا، آیانی بارِش دُزّتگ و چه آ جاها تتکگ‌اَنت.

گوَشگی اِنت مرۆچیگێن بانگواها سلاهبندێن دُزّان گورناگانی هلکا کساس سپاهئے پاسگاهئے نزّیکا گۆن راستێت تیرشانیان ٹێلکشانی ماشینانی ٹئیرانی نێمگا، ماشینِش اۆشتارێنتگ و رنَد چه بار و مالئے ئے دُزّگا بگئیر چه سپاهئے نیروانی تۆکا آیگا چه آ جاها تتکگ و شتگ‌اَنت.

گۆن ۲۰۲۳ئے جم کُرتگێن هالان، کم چه کم ۱۹۲ جهمنندێن بلۆچ نامالومێن سلاهبندێن مردمانی تیرانی آماچ بوتگ‌اَنت که آیانی تها ۱۵۰ کس بێران و ۴۲ کس ٹپّیگ بوتگ. اِشانی تها کم چه کم پنج کسانێن چُکّ و چار زالبۆل هست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*