شهید “هستی نارویی”

رسانک/ نمیرانێن “هستی نارویی” یکّے چه هما کسان سالترێن شهمیران‌ اِنت، جنێن، زند، آجویی، زرُمبشت ائے.

دزآپئے هۆنیگێن و سیاهێن جمهئے شهمیرانی نیاما ؛ هستی ناروییئے” نام یکّے چه هما کسان سالێن بلۆچستانئے شهمیران  اِنت که جنێن، زند، آجویی زرُمبشتا هئوار و همگرنچ اِنت. گۆن وتی آسمانیێن بچکندا سجهێن مردمانی نیاما ابدمان اِنت.

هستی نارویی، هپت سالیگێن بلۆچ کۆدکے، آییئے زاترۆچ 16 مهر 1394 اِنت بلال ناروییئے  پرزند انت هشت رۆچ پێسر چه آییئے سالرۆچا گۆن گازآشک‌آورا ن سئوبا  مکّی مسیتئے مُسلایا زدگ بوت و آییئے سرا کپسول گازآشک‌آورے لگّیت و همے ٹَپ و سرمیێن گازآشک آور که آییئے جسم و جانا سرازیر بوتنت تپلێن “هستیئے” آ گرانێن ٹپّ درد چه آییئے سگگ و توانا ڈن اَتنت  آهرا وتی پرشتهێن گینی چه دستا دات و آسمانی  بوت.

آ کَهۆلئے مسترێن چُکّ‌ ات که گۆن وتی بلُکئے همراهیا مکّی مسیتئے مُسلایا رئوت. آ چه اێرانئے رجیمئے کۆدک کُشێن مامورانی دستا ڈپی و بێران کنگ بیت. آییئے کهۆلئے مردم چه ترسا که اێرانئے رجێمئے  نزیکین مردمان دلسیاه مکننت تانکه هپتگئے آییئے مَرکئے هال چێر دئینت. بله پدا یکّ دابے اے هال درا شِنگ بیت، گڑا گوَشئیگا “هستی ناروییئے” بێران بئیگ په بلۆچستانئے مردمان اَنچێن مزن دلپدردێن رنجے بیت که دلانی ابدمان اِنت.

اشیا دلپدردی درشان کنان، “هستیئے” کهۆلئے مردم چه نزگاریئے سئوبا چه شَرّێن مبایل و اکسی کِمره و اینترنتێا زبهر بوتگ اَنت، که  په آییئے شرّێن اکس ویدیو جۆر بکنت،  همے هاترا بس چُنت اکس چه “هستیا” یادگار منتگ.

همے بێوسی و نادستری چه انترنت و رسانکدرانی  سئوب بوتگ که آییئے بێرانئے نام  تئوار میان اُستمانا مجُلگُمێنیت  په دادرسی سیهگ پاد مکنت.  انچش که کۆدکانے اێرانئے  آ دگه دمگانی جُگراپیا کُشگ بێران کنگ بوتگ‌اَنت  بله گۆن رسانکدری جکسێنگ و مردمانی پشت هزمیا  میان اُستمانئے دلگوشئے گۆن وتی نێمگا گور کرتگ که کۆدک کُشێن اسلامی اێرانئے رجێمئے دێما به‌اۆشتنت و کشت وکشتار و ناهکێن هۆنرێچیئے دێما بگرنت.

نه بکشێن، نه شمۆشێن. هَکّا په هکّدارئے، هَکدیوانا رسێنن.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*