سخنرانی رحیم بندویی در سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی در لندن

از سوی نھادھای حقوق بشری ایران و نھادھای بین المللی از جمله “سازمان عفو بین الملل” ادعا میشود که؛
جمعیت مردم بلوچ در بخش بلوچستان ایران،حدودا ۳-۴٪ کل جمعیت کشور تخمین زده میشود، اما ۳۰٪ اعدامھای سرتاسر ایران را که رتبه نخست پس از کشور چین در جھان را دارد، متعلق به ملیت بلوچ میباشد۔
البته لازم به یادآوری است که این آمار شامل کشتارھای خیابانی که بطور سیستماتیک و بدون ایست و بازرسی اتفاق میاُفتد، و یا کُشتار سوختبرھای بلوچ که بدلیل بیکاری مزمن تحت عنوان “جان برای نان” بدان روی آورده اند، و یا کشتار روزانه ی کسانی که قاتلان شان ناشناخته مانده و خواھند ماند، نمیشود۔
قانوناً، داشتن اسلحه ی غیر مجاز در ایران ممنوع و مجازات سنگین دارد، اما از آنجائیکه بر مردم مناطقی مثل بلوچستان و کُردستان، رژیم ھای تمامیتخواه حاکم بر ایران، نگاھی کاملا امنیتی دارند، طبیعی بنظر میرسد که این نوع نگاه حاکمان ھمواره مشروط به حضور آتش به اختیارترین نیروھای تحت فرماندھی ولی فقیه، آیت الله خامنه ای، می باشد، وامنیت بلوچستان به سپاه “مرصاد”، زیرمجموعه ای از سپاه قدس “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” سپرده شده است۔
از اولین خدمات سپاه مرصاد در راستای تأمین امنیت بلوچستان، توزیع رایگان اسلحه در میان اقوام و قبایل بلوچ تحت عنوان ساماندھی “بسیج عشایری است و ھمزمان ھم تحت پوشش قاچاقچیان فروش اسلحه، دسترسی به اسلحه در سطح وسیعی در بلوچستان و ارزان تر از نان به آسانی فراھم گشته است۔
مقامات امنیتی ویژه سپاه از یکطرف و مقامات امنیتی معمولی ی دولتی از طرف دیگر، به رقابت در پیشبرد سیاست ولی فقیه در بجان ھم انداختن اقوام و قبایل گوناگون بلوچ علیه یکدیگر، که ھمانا کاربست سیاست دیرینه ی اصل” اختلاف بینداز و حکومت کُن ” انگلیسی است، مشغول اند۔

زندانھای بلوچستان بیش از ظرفیت معمولی شان و زندانھای استانھای ھمجوارانباشته از زندانیان بلوچی است که قربانیان این سیاست و بھانه ھای واھی ی دیگر، بدون اسناد محکمه پسند، گروگانھای در بند دادگاه ھای انقلاب رژیم اسلامی حاکم برایران اند۔ برای زھر چشم گرفتن مردم بلوچ و یا مردمان دیگر مناطق به حاشیه رانده شده، ھر وقت ضرورت به بینند، بطور دسته جمعی به چوبه ھای دار سپرده میشوند۔
بیشترین دستگیری ھا و بازداشت ھا و محکومیتھای بیدادگاهھای انقلاب اسلامی، فرای قوانین حقوقی و قضایی حتی مصوب خود این نظام اند، اما سؤال اینجاست که چرا در بلوچستان و یا کُردستان رفتار ھای فراقانونی و فراقضایی شدیدتر از ھرجای دیگر ایران است؟
پاسخ چیزی جز این نمیتواند باشد که مناطق بلوچ نشین و کُرد نشین و یا حتی مناطق عرب ھای اھواز با وجود شیعه 12 امامی بودن شان، درید قدرت کامل آتش به اختیارترین جنایتکاران مسلّح دفتر ولی فقیه، آقای خامنه یی که از کُشتن انسان تحت عنوان “غیرخودی” بودن لذت میبرند، سپرده شده است۔

اما در خلال 44 سال عمر ننگین این حکومت ، این ھمه جنایت که جانیان آتش به اختیار ولی فقیه مرتکب گشته اند، حتی یک نفر، بله حتی یکنفر، نه تنھا مورد مؤاخذه قرار نگرفته است، که حتی تشویق و صاحب امتیاز نیزگشته اند۔ این، مصونیت قضایی(Impunity) است۔
زنده ترین و واضحترین شاھد این ادعا، کشتار جمعی سوختبران بلوچ در نقطه ی صفر مرزی بنام شمسر- سراوان در اسفند ماه ۱۳۹۹ و کشتار جمعی جمعه خونین زاھدان در ۸ مھر ماه ۱۴۰۱ و کشتار جمعی خاش در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، حتی پس از گذشت این ھمه مدت، دادخواھی مردم بلوچ به رھبری مولوی عبدالحمید ره بجایی نبرده است۔

بیائید ھمراه با “سازمان جھانی عفو بین الملل” بر علیه مصونیت قضایی جنایتکاران و رھبرشان، از جامعه جھانی بخواھیم که مسئولان رده بالای رژیم جمھوری اسلامی ایران را در دادگاه بین المللی لاھه و مجامع بین المللی تحت اصل عدم “صلاحیت قضایی جھانی” به پای میز محاکمه بکشانند، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را با این ھمه جنایت در لیست تروریستی شان به ثبت رسانند۔

با سپاس از کنشگران زن زندگی آزادی، برگزار کنندگان محترم این تظاھرات که به مناسبت سالگرد قتل حکومتی ژینا(مھسا) برپا داشته اند و این فرصت را برای بیان “بحران مصونیت قضایی” و “بحران بی قانونی” در ایران تحت حاکمیت رژیم جمھوری اسلامی ایران فراھم نمودند۔

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*