اعتراضات مردم در سنندج 

به گزارش رسانک، امروز جمعه ٢٨ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، مردم شجاع کورد در منطقه ننله در شهر سنندج با شعارهای “مرگ بر خامنه‌ای” بپاخاستند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*