خبر

رسانه‌های جمهوری اسلامی از محکومیت فرمانده انتظامی سابق چابهار به حبس و انفصال از خدمت خبر دادند

به گزارش رسانک، رسانه‌های جمهوری اسلامی از محکومیت فرمانده انتظامی سابق چابهار به حبس و انفصال از کار خبر دتدند. بر اساس این گزارش ها، دادگاه نظامی یک استان بلوچستان …..ادامه خبر