وضعیت نامناسب و غیربهداشتی بیمارستان امام علی چابهار

رسانک/ بیمارستان امام علی چابهار در شرایط نامناسب و غیر بهداشتی قرار دارد.

گفته می شود علیرغم اعتراض مکرر بیماران و همراهان آنها مدیریت بیمارستان تاکنون توجه و اقدامی نسبت به بهبود بهداشت و نظافت این بیمارستان انجام نداده است.

گفتنی است که مردم چندین شهر اطراف چابهار نیز بدلیل نبود بیمارستان در شهرهای خود ناچاراً به این بیمارستان مراجعه می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*