چرا باید سایر مناطق ایران در روزهای جمعه اعتراضی شرکت کنند؟! 

رسانک/ بدون تغییر رژیم هیچگونه تغییر معناداری اتفاق نمی افتد در نتیجه تا زمانی که ماهیت نظام در تهران عوض نشود، مردم بلوچ و سایر مناطق ایران به حق و حقوق خودشان نمی رسند.

جمعه‌های اعتراضی در بلوچستان طی پانزده هفته اخیر به‌صورت مداوم ادامه داشته است. برای تغییرات اساسی باید همه ایران در یک روز واحد و ساعت معین به خیابان ها بیاید، به همین دلیل جنبش جمعه های بلوچستان به جنبش سراسر ایران گره خورده و نیاز به حمایت دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*