کشتن برادران‌مان، عزم ما را بیشتر می‌کند

رسانک/ نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی فکر می‌کنند با کشتن بلوچ، می‌توانند در دل او هراس ایجاد کنند که البته فکری واهی است.

شهید کردن برادران ما، عزم ما را برای کوتاه نیامدن از خواسته‌مان را بیشتر می کند. جمهوری اسلامی بداند که وجدان ما آسوده نخواهد شد مگر آنکه شاهد سرنگونی اش باشیم.

ملت بلوچ اعلام که “نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم”. بنابراين اعتراضات در هر روز و هر جمعه ادامه خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*