شما بُکشید، بیشتر می‌شویم

رسانک/ با تدام اعتراضات مردمی در بلوچستان و سراسر ایران، انقلاب مردم روز به روز به نقطه پیروزی خود نزدیک تر می‌شود.

جمهوری اسلامی خشن ترین برخورد را با معترضان در بلوچستان و کوردستان داشته ولی نه تنها نتیجه نگرفته بلکه انگیزه مردم برای سرنگونی رژیم افزایش پیدا کرده و روز به روز شمار زنان و مردان انقلابی بیشتر می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*