تداوم اعتراضات دانشجویان در دانشگاه بلوچستان

رسانک/ دانشجویان در دانشکده مهندسی دانشگاه بلوچستان همراه با دانشجویان سراسر جغرافیای ایران، علیه خامنه‌ای و حکومت او بپاخاسته اند.

در روزهای اخیر دانشگاه علوم پزشکی دزاپ نیز شاهد اعتراضات دانشجویان بوده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*