انتقام به سبک جمهوری اسلامی

به گزارش رسانک، روز جمعه ٢٩ مهر ماه ١۴٠١، پس از آنکه مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه دزاپ (زاهدان)، علی خامنه ای را مسئول کشتار مردم در بلوچستان و ایران بیان کرد، طیف های مختلف جامعه بلوچستان از وی اعلام حمایت کردند.

غروب روز جمعه پس از آنکه حاجی “عباس حسین زهی” (شهنوازی)، یکی از معتمدین طایفه شهنوازی به همراه بسیاری دیگر از شهروندان در دفتر مولوی عبدالحمید حاضر شده و از وی اعلام حمایت کردند؛ جمهوری اسلامی در اقدامی غیرانسانی، پسر عباس حسین زهی را چند ساعت بعد در سحرگاه شنبه ٣٠ مهر ماه ١۴٠١، در زندان مرکزی دُزاپ (زاهدان) اعدام کرد.

زندانیان بلوچ برای جمهوری اسلامی ایران به منزله گروگان هایی هستند تا فشار بر خانواده ها و طوایف وارد کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*