بلوچ بیدار باش/ ظلم بس است

رسانک/ فردا جمعه ٢٩ مهر ماه ١۴٠١، می‌تواند یک روز تاریخ‌ساز برای بلوچستان و ایران باشد. همه آحاد مردم در همه شهرهای بلوچستان بر علیه جمهوری اسلامی دست به اعتراض خواهند زد.

بلوچ می‌داند که نتیجه حکمرانی رژیم جمهوری اسلامی ایران چیزی جز بیکاری، فقر و محرومیت، کشته شدن سوختبران، زندان، اعدام نبوده است.

بلوچ برای پایان دادن به زندگی مانند دویست سال قبل در قرن بیست و یکم در مقابل رژیم کودک کُش جمهوری اسلامی خواهد ایستاد.

همه جهان شاهد بود که چگونه در کمتر از یک ساعت صدها نفر را در دزاپ (زاهدان) به خاک و خون کشیدند. بلوچ بیدار و آگاه شده و فردا جمعه ٢٩ مهر ماه ١۴٠١، برگ نوینی در تاریخ بلوچستان به ثبت خواهد رساند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*