دختران بلوچستان به انقلاب پیوسته‌اند

رسانک/ دختران و زنان بلوچ که از ستم های چند دهه اخیر بر خود به ستوه آمده اند، با قدرت و شجاعت به انقلاب مردمی پیوسته‌اند.

این دختران؛ بیش از صد برادر خود را که برای دادخواهی حق دختر چهباری و ژینا (مهسا) امینی بپاخاسته بودند، از دست دادند و اکنون در کنار سایر برادران خود جهت پایان دادن به این ستم ها بپاخاسته اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*