آزادی یعنی احترام به عقیده دیگران

رسانک/ یکی از اصلی‌ترین دلایل بوجود آمدن جوامع پیشرفته کنونی در جهان و کشورهای توسعه یافته، گذر از عقاید پوسیده و متحجرانه ای بود که قرن ها بر زندگی مردم سایه افکنده بود.

صاحبان تفکراتی که اندیشه خود را برتر دانسته و دیگران را مجبور به تبعیت از آن می‌کنند، همانند جمهوری اسلامی ایران هستند و از اندیشه خود را در جهت حفظ قدرت استفاده می کنند و نه به تعالی رساندن جامعه.

یک جامعه، زمانی توسعه خواهد داشت و زندگی مردم به رفاه خواهد رسید که دربند تفکرات برتربینی نباشد و به همه عقایدی که با قوانين بین المللی و حقوق بشری منافات نداشته باشد، احترام گذاشته شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*