لرستان بپاخاست 

رسانک/ همه ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی به پا خواسته و قیام، شبانە روزی ادامە دارد. 

ویدئو لرستان را نشان می‌دهد. مردم بسیاری از نقاط شهر را کنترل و مقابل مزدوران علی خامنه ای دفاع مشروع را انتخاب کرده اند.

حضور گسترده مردم در نقاط مختلف سرکوبگران خامنه ای را دستپاچه کرده است. ستون های رژیم جمهوری اسلامی ایران به لرزه درآمده زیرا هیچ دیکتاتوری توان مقابله با قدرت اتحاد مردم را ندارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*