افزایش شمار کشته‌شدگان روز جمعه در دُزاپ (زاهدان) به ٨٢ نفر

در حال بروزسانی… 

به گزارش رسانک، روز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١، بدنبال اعتراض مردم به قتل ژینا (مهسا) امینی و تجاوز فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چهبار به یک دختر پانزده ساله بلوچ، نیروهای امنیتی و نظامی اقدام به تیراندازی به سمت مردم کرده و دستکم ٨٢ نفر کشته و ده‌ها تن را زخمی کردند.

در این گزارش برخی از اسامی ویرایش شده‌اند و یک تن که در گزارش دوم هم با هویت شناسنامه‌ای و اسم مستعار در لیست بعنوان ۲ نفر ذکر شده بود به یک تن تقلیل یافته و هویت ۲۱ نفر دیگر از کشته شدگان بنام ‌های:

۱-عبدالله نارویی اهل شیرآباد 

۲-ماه‌الدین شیروزهی 

۳-سدیس کشانی ۱۴ ساله 

۴-آرمان حسن‌زهی 

۵-مرتضی حسن‌زهی 

۶-ذالفغار حسن‌زهی 

۷-محمود حسن‌‌زهی 

۸-جمال‌عبدالناصر محمدحسنی(براهویی) 

۹-سلمان ملکی 

۱۰-عبدالغفور دهمرده 

۱۱-اسماعیل آبیل فرزند رحمان 

۱۲-مجبد بلوچزهی شه‌بخش فرزند مهرالله 

۱۳-جواد پوشه فرزند احمد ۱۲ ساله 

۱۴-سلیمان عرب فرزند سرادرمحمد 

۱۵-احمد سارانی  

۱۶-مهدی آنشینی 

۱۷-محمدعلی اسماعیل‌زهی(شه‌بخش) فرزند عبدالواحد 

۱۸-بلال رخشانی فرزند عبدالواحد 

۱۹-یک مرد(هویت نامشخص) 

۲۰-یک مرد (هویت نامشخص) 

۲۱-کودک(هویت نامشخص/اهل شیرآباد) 

احراز شده است.

ایضا بسیاری از کشته‌شدگان در منطقه شیرآباد دزاپ (زاهدان) فاقد شناسنامه هستند که تا این لحظه هویت‌شان احراز نشده است. 

اسامی کشته شدگان تا لحظه تنظیم گزارش سوم به شرح زیر می‌باشد: 

۱-حمزه نارویی 

۲-حمزه نارویی فرزند محمد 

۳-حمید نارویی فرزند رشید 

۴-حمید نارویی فرزند محمدعلی 

۵-محمدصدیق نارویی فرزند سراج‌الدین(رافع نارویی) ،۲۳ ساله 

۶-یونس نارویی 

۷- عبدالله نارویی اهل شیرآباد 

۸-علی عاقلی(نارویی) ۲۸ ساله 

۹-عمران شه‌بخش فرزند عبدالقیوم 

۱۰-یاسر شه‌بخش فرزند تاج‌محمد 

۱۱-فرزاد شه‌بخش فرزند ابراهیم 

۱۲-احمد شه‌بخش 

۱۳-محمدعلی اسماعیل‌زهی(شه‌بخش) فرزند عبدالواحد  

۱۴-جلیل قنبرزهی(شه‌بخش) فرزند عبدالرحمان 

۱۵-عبدالملک شه‌بخش 

۱۶-مجبد بلوچزهی شه‌بخش فرزند مهرالله 

۱۷-محمدامین گمشادزهی فرزند عبدالحمید 

۱۸-محمدعلی گمشادزهی فرزند عبدالحمید ۱۸ ساله 

۱۹-صلاح‌الدین گمشادزهی فرزند نعمت‌الله 

۲۰-محسن گمشادزهی 

۲۱-لال‌محمد آنشینی  

۲۲-لال‌محمد آنشینی فرزند شریف 

۲۳- موسی آنشینی فرزند عزیز 

۲۴-مهدی آنشینی 

۲۵-بلال آنشینی 

۲۶-عبدالغفور نوربراهویی فرزند ظاهر 

۲۷-محمد براهویی (طلبه) 

۲۸-محمود براهویی فرزند موسی ۱۸ ساله (طلبه) 

۲۹-عبدالصمد براهویی(عیدوزهی) فرزند سخی‌داد 

۳۰-جمال‌عبدالناصر محمدحسنی(براهویی) 

۳۱-لال‌محمد عالی‌زهی فرزند ظریف 

۳۲-ابوبکر نهتانی 

۳۳-محمد قلجایی 

۳۴-امین‌الله قلجایی(طلبه) 

۳۵-محمد ریگی 

۳۶-عبدالمجید ریگی 

۳۷-منصور رخشانی 

۳۸-محمدفاروق رخشانی 

۳۹-بلال رخشانی فرزند عبدالواحد  

۴۰-جلیل رخشانی فرزند مجید 

۴۱-سامی هاشمزهی فرزند نبی ۱۶ ساله 

۴۲-سامر هاشمزهی ۳۳ ساله 

۴۳-عبدالرحمن بلوچی‌خواه فرزند شاهی  

۴۴-محمدرضا ادیب‌توتازهی فرزند سیدمحمد 

۴۵-عمر شهنوازی 

۴۶-عبدالخالق(عمر) شهنوازی فرزند محمدشریف 

۴۷-مولوی امید شهنوازی فرزند احمد 

۴۸-امیرحمزه شهنوازی 

۴۹-اقبال شهنوازی 

۵۰-محمداقبال نائب‌زهی(شهنوازی) فرزند نیازمحمد(فاقد شناسنامه/۱۶ ساله) 

۵۱-نعمت‌الله کُبدانی 

۵۲-ابراهیم گرگیج 

۵۳-احمد سرگلزایی 

۵۴-علی‌اکبر حلقه بگوش 

۵۵-ابوبکر علیزهی فرزند عبدالشکور 

۵۶-حمید عیسی‌زهی 

۵۷-جلیل محمدزهی فرزند عبدالرحمن 

۵۸-امین گله‌بچه 

۵۹-عمران حسن‌زهی فرزند علی 

۶۰-آرمان حسن‌زهی 

۶۱-مرتضی حسن‌زهی 

۶۲-ذالفغار حسن‌زهی 

۶۳-محمود حسن‌‌زهی 

۶۴-وحید هوت 

۶۵- سدیس کشانی ۱۴ ساله 

۶۶-سلمان ملکی  

۶۷-عبدالغفور دهمرده 

۶۸-اسماعیل آبیل فرزند رحمان 

۶۹-سلیمان عرب فرزند سردار  

۷۰-احمد سارانی  

۷۱-جواد پوشه فرزند احمد ۱۲ ساله 

۷۲-گنگوزهی‌ریگی (نام نامشخص) 

۷۳-امیرحسین میرکازهی‌ریگی فرزند ابراهیم ۱۹ ساله 

۷۴-اسماعیل حسین‌زهی فرزند محمدسلیم 

۷۵-ماه‌الدین شیروزهی 

۷۶-عبدالصمد ثابتی‌زاده(شاهوزهی) فرزند شیرعلی 

۷۷-زن(هویت نامشخص/مصلی زاهدان) 

۷۸-کودک(هویت نامشخص/منطقه شیرآباد) 

۷۹-کودک(هویت نامشخص/منطقه شیرآباد) 

۸۰-کودک(هویت نامشخص/اهل شیرآباد) 

۸۱-یک مرد(هویت نامشخص) 

۸۲-یک مرد (هویت نامشخص)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*