لزوم آگاهی مردم ایران و تداوم ھمبستگی

✍️آرش خانہ زایی

الان کہ جمهوری اسلامی در مقابل خیزش سراسری و ھمبستگی مثال زدنی مردم روبرو شدہ و نای مقابلہ با این خیزش را ندارد، سعی می‌کند از طریق ترفندھای ھمیشگی اش، با ایجاد اختلافات بین خلق ھای ایرانی، کشور را بہ سمت یک جنگ داخلی بکشاند. 

این رژیم کہ فہمیدہ بہ پایان عمر شوم اش رسیدہ است، اول با حملہ بہ اردوگاہ احزاب کرد در اقلیم کردستان تلاش کرد تا خلق کرد را بہ پاسخ متقابل تحریک کند کہ خوشبختانہ با درایت خلق فہیم و شجاع کرد، کہ تصمیم بہ ادامہ مبارزات ھمگام با خیزش سراسری مردم ایران گرفتہ و از پاسخ متقابل و ورود پیشمرگہ ھا بہ مرزهای ایران ممانعت کردند، جمهوری اسلامی را از این نقشہ شوم ناکام کردند.

اکنون این رژیم غیر ایرانی در بلوچستان پیگیر اجرای این نقشہ شوم است۔ بطوریکه در روز جمعہ ٨ مهر ماه ١۴٠١ ، بصورت وحشیانہ ای بہ مردم معترض و نمازگذاران زاھدان از داخل کلانتری و پشت بام خانہ ھا با ماموران لباس شخصی و حتی از آسمان با ھلیکوپتر اقدام بہ تیراندازی با گلولہ ھای جنگی کرد کہ باعث کشتہ و زخمی شدن بیش از یکصد شھروند بلوچ در طول کمتر از یکساعت شد. 

ھمچنین شمار زیادی از شهروندان را دستگیر کردہ و طی بازجویی ھای تحت شکنجہ سعی کرد کہ از آنھا اعترافات دروغ درخصوص حضور گروههای مبارز مسلح بلوچ مانند جیش العدل در اتفاقات این روز بگیرد کہ سازمان جیش العدل با تکذیب حضورش طی بیانہ ای بار دیگر نقشہ تفرقہ ساز جمهوری اسلامی را نقش بر آب کرد. 

بعد از این اتفاقات شهروندان غیرمسلح بلوچ ھمانند مردم سراسر ایران ھمچنان در کف خیابان ھا خواستار حقوق خویش و اعلام انزجار از جمهوری اسلامی ھستند. 

از روز شنبہ ٩ مھر ماہ گزارشاتی از مسافرین مرزی در مرز ریمدان (مرز چابھار _ گوادر ) مبنی بر ورود نیروهای شبہ نظامی زینبیون بہ بلوچستان و ھمچنین باز کردن مرز افغانستان توسط طالبان جھت ورود شبہ نظامیان فاطمیون بہ شمال بلوچستان منتشر شدہ کہ این امر در کنار ورود یک ھیات امنیتی سپاہ از تھران بہ زاھدان، زمزمہ ھاے برنامہ ریزی و اجرای یک سناریو دیگر توسط جمهوری اسلامی را بوجود آورده کہ با توجہ بہ سیاستهای پیشین جمهوری اسلامی دور از واقعیت نمیتواند باشد. 

بدین صورت کہ سپاہ قصد دارد با کمک شبہ نظامیان زینبیون و فاطمیون اقدامات گسترده خرابکارانہ نظیر انفجارات در اماکن مذھبی اھل تشیع، آتش سوزی مراکز دولتی، کشتار شهروندان شیعہ و سنی، باعث ایجاد تفرقہ و جنگ مذھبی و قومی ( بین شهروندان بلوچ و سیستانی ) شدہ و ازیں طریق بہ دو ھدف عمدہ خودش “1۔ از بین بردن ھمبستگی سراسری مردم ایران  2۔ مظلوم نمایی و قربانی تروریست نشان دادن خویش ” برسد.

در نهایت از مردم غیور بلوچ و سیستانی و سراسر ایران انتظار می‌رود کہ فارغ از مسائل مذھبی و قومی بہ اهداف ملی اندیشیدہ، چون ھمہ ما فارغ از دین و قومیت، انسان ھایی ھستیم کہ دھہ ھا از انواع جنایت و توھین ھای جمھوری اسلامی رنج بردہ ایم و ھمچنان با ھمبستگی موجود، بہ خیزش سراسری کہ آغازگر آن زنان و جوانان بودہ اند، ادامہ دادہ از طریق اعتراضات، اعتصابات و جنبش ھای مختلف نظیر جنبش دانشجویی، در مقابل ۴٣ سال ظلم و جنایت جمھورے اسلامے مقابلہ کردہ و بدانند کہ با تداوم ھمبستگی ملی پایان رژیم ظالم جمھورے اسلامے و رسیدن بہ آزادی و برابری نزدیک است.

بہ امید آزادی 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*