پیام مسئول مرکز اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران خطاب بە ملت بلوچ

مردم تحت ستم و آزادیخواە بلوچستان! 

جوانان دلیر و آگاە!

 در حالی کە هنوز پیکر شهیدانمان را کە بر اثر بمباران‌های روز چهارشنبە ۶ مهر ماه ١۴٠١ هجری شمسی، جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادە بودند بە خاک نسپردە بودیم کە دیروز ۸ مهر ، خبر کشتار مردم محروم و تحت ستم زاهدان را بە همان بهانە آزادیخواهی و مطالبات برحق خویش شنیدیم.

هر چند از دست دادن هر عزیزی دردآور است، ولی جای افتخار است کە فرزندان دلیر این آب و خاک متحد و یکپارچە در جای جای این کشور بەزنجیر کشیدەشدە توسط رژیمی کە بویی از انسانیت نبردەاست، بە منظور رهایی ایران و ایرانی از چنگال این اهریمنان بپا خاستەاند و برانند کە طومار آنرا برای همیشە برچینند.

‎اعتصابات سراسری و یکپارچە امروز شنبە در کوردستان ایران، بە دنبال درخواست مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران و حمایت گستردە و کم نظیر سراسری کشور ازاین اعتصاب ، علیرغم تهدیدات شدید نیروهای سرکوبگر، امیدبخش این پیروزی است.

‎بە همە خانوادهای داغدار رویداد زاهدان و همە مردم بلوچستان تسلیت می‌گویم.

ما را در غم از دست دادن عزیزانتان شریک بدانید.

پیروزی از آن ماست

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول مرکز اجرایی

مصطفی هجری

٩ مهر ماه ١۴٠١

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*