اتحاد برای برچیدن تبعیضات

رسانک/ امروز یکشنبه ١٠ مهر ماه ١۴٠١، تجمعی در شهر لندن برگزار شد و جمعی از مردم در آن به ایراد سخنرانی پرداختند.

در این تظاهرات ضد جمهوری اسلامی، اما یک چیز محسوس بود و آن بغضی بود که رژیم جمهوری اسلامی ایران بر علیه ملل تحت ستم و تبعیضاتی که بر این مردم روا می‌دارد، شکست.

اگر جمهوری اسلامی بماند، همه نابود خواهیم شد. فرهنگ، زبان، سرزمین و… .  بنابراین با اتحاد و همبستگی در کنار همدیگر تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی در کف خیابان ها خواهیم ماند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*