پهره بپاخاست (ايرانشهر) 

رسانک / امروز ٩ مهر ماه ١۴٠١، همزمان با اعتصاب سراسری، اعتراضات در شهر پهره آغاز شده و نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران در حال تیراندازی هوایی هستند. 

مردم در سایر شهرها نیز سکوت را بشکنند و اجازه ندهند، خون برادارن دزاپ پایمال شود. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*