شهید بالاچ مری ، فرزند نواب خیربخش مری بلوچ

شهید بالاچ مری ، فرزند نواب خیربخش مری بلوچ ، بنیانگذار و یکی از رهبران ارتش آزادیبخش بلوچستان بود که در ۲۱ نوامبر سال ۲۰۰۷ در حوالی مرز افغانستان و بلوچستان ، توسط رژیم جمهوری اسلامی پاکستان به شهادت رسید. 

شهادت بالاچ مری ضربه بزرگی

برای ارتش آزادی بخش بلوچستان و نهضت ملی بلوچ بود اما بدلیل اینکه نهضت ملی بلوچ آرمانی فردمحور نیست متوقف نشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*