تقسیم بلوچستان

بیانیه طایفه بلوچزهی بم پشت پیرامون مخالفت با تقسیم بلوچستان و سخنان تفرقه افکنانه حبیب الله دهمرده

بلوچستان میراث اجدادی بلوچ است که مردم بلوچ هزاران سال است در آن ساکن و برای حفاظت از وجب به وجب خاکش جانفشانی کرده و خون داده است. این سرزمین …..ادامه خبر