بیانیه طایفه بلوچزهی بم پشت پیرامون مخالفت با تقسیم بلوچستان و سخنان تفرقه افکنانه حبیب الله دهمرده

بلوچستان میراث اجدادی بلوچ است که مردم بلوچ هزاران سال است در آن ساکن و برای حفاظت از وجب به وجب خاکش جانفشانی کرده و خون داده است.

این سرزمین امانتی است که به مردم بلوچ سپرده شده و وظیفه دارد از آن حفاظت کرده و آن را به نسل آینده بصورت یکپارچه تحویل دهد.

سخنان تفرقه افکنانه نماینده زابل مبنی بر تقسیم و حذف نام بلوچستان قلب هر بلوچی را بشدت آزرده و احساسات آنها را جریحه دار کرده و باعث گسترش خشم عمومی شده است.

ما بعنوان جمعی از ریش سفیدان و بزرگان و منتفذین محلی و علما و جوانان طایفه بلوچ زهی بم پشت و وابستگان آنها همچون طایفه بلیدئی در منطقه بلیده و زامران؛به شدت با مسئله تقسیم بلوچستان مخالف و آن را طرحی برای ضربه زدن به هویت و سرزمینمان دانسته و سخنان نماینده زابل پیرامون تقسیم بلوچستان و حذف نام آن را محکوم کرده و خواستار مجازات ایشان و پیگیری مقامات قضایی نسبت به سخنان تفرقه افکنانه و خلاف وحدت هستیم.

و من الله توفیق.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*