اتحاد رمز عبور از حاکمیت دیکتاتور

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران همداره از اتحاد ملل تحت ستم در ایران واهمه داشته است.

با توجه به تبعیضات و بی عدالتی های مشابهی که بر ملت بلوچ، عرب، کورد، تورک، تورکمن، لر و البته فارس… وجود دارد، اتحاد این ملل می تواند جمهوری اسلامی را ساقط کند.

اکنون رژیم جمهوری اسلامی در ضعیف ترین دوره حکومت خود بسر میبرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*