خبر

عبدالناصر درخشان: روند کنونی واکسیناسیون در بلوچستان، ما را در گورهای دسته جمعی دفن خواهد کرد

رسانک/ عضو مجلس ایران از طرف مردم پهره، سرباز، دلگان و پنوچ طی انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، با انتقاد از روند کنونی واکسیناسیون در استان بلوچستان و سیستان، …..ادامه خبر

خبر

لۆگان بِجَلّێن

رسانک/ انون که مئےشمئے ماتێن وتن ڈس کرونائے آماچ انت، مئے دزبندی انت چه شما بانُکێن گهاران و واجهێن براتان کۆشست بکنێت که وتی لۆگان بِجَلّێت. اێرانے سرکار وتی هێدان …..ادامه خبر