وضعیت بیمارستان ایرانشھر بسیار نامطلوب وفوق حاد میباشد

✏️محمدصدیق ابروفراخ

پریشب مورخ(۱۴۰۰/۰۴/۲۲) پسرم سلمان ابرفراخ براثر سانحہ سوختگی در شرکت سیمان تیس چابهار واقع در شهرستان راسک آسیب جدی از ناحیہ سر ، صورت وچشمانش دیدہ بود ،،
از راسک بعلت نبود آمبولانس پسرم را باماشین شخصی خودم باوجود آسیب جدی ونیاز مبرم به آمبولانس ناچارا بہ ایرانشھر رساندم ،،

ایرانشھر به بیمارستان ایران که رسیدیم تقریبا ساعت نزدیک 2صبح بود ،کہ با التماس توانستیم وارد بیمارستان شویم ،،

ھیچ جوابی به ما ندادند وگفتند نباید می آمدید اینجا بندہ باتوجہ بہ ارتباطی کہ بادکتر محمد رضا امینی فرد داشتم توانستم بازحمت دادن ایشان باھزار بدبختی پس از دوساعت کہ شاھد درد وزجر بچہ ام بودم یک چشم پزشک بالاے سر بچہ ام آمد باتوجہ بہ اینکہ سوختگی چشماش وسر صورت بسیار جدی وخطرناک بود ،
به هر حال بعداز معاینہ دکتر چشم پزشک ، دیگہ ھیچ پزشکی نیامد تا نزدیکای صبح یک پزشک آمد کہ بسیار طلبکار ھم بود کہ این بیمار باید اعزام شود بیمارستان خاتم داخل شهر،
بیمار ما اعزام شد کہ متاسفانہ اشتباہ من ھمینجا بود کہ نباید میرفتم بیمارستان خاتم اما بندہ از وضعیت اسفبار و نابسامان بیمارستان خاتم ایرانشھر خبر نداشتم ،،

من پدری بودم کہ ساعتھا درد وزجر پسرم را میدیدم ،اماکاری از دستم بر نمی آمد

بہ دوستان متوسل میشدم زنگ میزدم باتوجہ بہ اینکہ ارتباط اجتماعی بندہ نسبتا بد نیست ،،
اما باوجود پیگیری بسیاری از دوستان بزرگوارم ،، بطور مثال دکتر میھنی ودیگر عزیزان کہ متاسفانہ کارساز نبود ،،

درنھایت نتوانستم پس از شش ھفت ساعت زجر ودرد پسرم کہ دم درب نگھبانی روے یک تخت خوابیدہ بود ،، با چشمان گریان پسرم را بدون اعزام وآمبولانس کہ بیمارسوختگی شدید بود و هر لحظه میزان ورم و عفونت های سوختگی بیشتر میشد عینا مشاهده میکردم ناچارا دوبارہ با ماشین شخصی خودم بہ زاھدان آمدم ودیروز بعد از ظھر رسیدم زاھدان ، فعلا پسرم آ سی یو بستری است.

این گزارش دردناک را برای شما مردمان عزیز بلوچستان و ایران نوشتم که متوجه وضعیت بسیار بد بیمارستان ها باشید.

درنھایت یک توصیہ برادرانہ بہ دکتر کردی ریاست محترم دانشگاہ دارم کہ برادر عزیز بندہ با آن توان ارتباط اجتماعی شاھد درد وزجر پسرم بودم ونتوانستم از خدمات پزشکی شما کمترین بھرہ اے ببرم ،، واے بحال آن بیماری کہ آشنا و واسطه ای نداشته باشد .

بترسید از خدا
اگر بندہ جاے شما بودم با این شرایط بھترین کار را استعفا میدانستم .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*