روي مين

يك ضرب المثل ميگه: هر جا يك سنگ است براي يك پاي لنگ است. وقتي بلاي و مصيبتي مي ايد، بيشترين اسيب را مردمي مي بينند كه از فقر و كمبود امكانات رنج مي برند، اناني كه توان و مكنتي دارند به هر طريقي گليم خود را از اب مي كشند.

كوويد١٩ هم گويا با اين شناخت به استان ما آمده است، كه اين مردم انقدر گرفتار مشكلات گوناگون هستند كه توان مقابله و ايستادگي را در مقابل او ندارند، شايد هم نيت خير داشته است و براي جلب توجه مردم ايران و جهان به اين مردم استان ما را انتخاب كرده است.

به هر حال، نمايندگان استان و فشار افكار عمومي وزير را به استان ما اورد تا از نزديك شاهد نبرد نابرابر مردم و كرونا باشد و اين را بايد به فال نيك گرفت.

آنچه در جلسه وزير و مسولان و نمايندگان در شبكه هامون اتفاق افتاد و ادبياتي كه در ان استفاده شد و دست مايه شبكه هاي مجازي و رسانه ها گرديد مايه تاسف بود. كاش كرونا موجب نمي شد ما از اصول گفتمان خارج و وزير احساس كند كه چاره ايي جز رفتن روي مين نيست و ميهمان و ميزبان هر دو از كوره در بروند و از ادبياتي استفاده كنند كه مناسب نبود. كاش از مردم درگير و گرفتا به كرونا و اسيب ديده از ان در جلسه هم حضور داشتند تا بهتر از هر كسي از اين درد و رنج و مصيبت مي گفتند و نيازي به تهديد و روي مين رفتن نبود و مشكل اصلي باز هم به حاشيه نمي رفت و …؟!

كاش اين جلسه به تنش كشيده نمي شد و ما مي توانستيم شاخص هاي بهداشتي خود را شفاف و مستند و تخصصي بيان مي كرديم، تا همه بدانند چقدر از كشور و دنيا در اين شاخص ها عقب مانده ايم كه كرونا با هوشمندي نه اتفاقي اينجا را انتخاب كرده است؟! همه مي پذيرفتند كه به جاي دعوا و ادبيات نادرست در برنامه زنده براي ارتقاي شاخص هاي بهداشتي نقشه راهي ترسيم كنند. هنوز بايد اميدوار باشيم كه تنها راه حل مشكل بهداشت و درمان ارائه شاخص هاي بهداشتي و درماني بصورت درست است. وزير محترم بپذيرد كه وضعيت بهداشت و درمان در استان ما سياه است و سياه نمايي در كار نيست و نمايندگان استان كه بيشترين حضور را در كميسيون بهداشت و درمان دارند براي بهبود وضع بهداشت و درمان مردم كاري اساسي انجام دهند تا در زمان بحران چنان همه اشفته و پريشان نشويم كه ادبيات ما هم ازار دهنده و چندش اور باشد.

كريم بخش كردي تمنداني
٢٢ تير ١٤٠٠

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*