ارسالی

ما رای نمیدهیم!

ما انگشت در خون جوانانمان نمیکنیم …
ما شریک قتل سوختبران و کولبران بلوچ نخواهیم بود.

ما شریک در کشتار اعدامیان و سربداران بلوچ نخواهیم شد.

ما هرگز شریک در جنایات جانیان نخواهیم شد …

ما مادر ( وطن ) فروش نیستیم ..
ما زنانی با شرف، با غیرت و دارای وجدان هستیم …

ما در روز انتخابات در خانه مانده ایم …
ما هرگز رای نمیدهیم …

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*