انتخاب من جمهوری اسلامی نیست.

✍🏻میرچاکر بلوچ

نظام‌های دموکراتیک یا مردم سالار، یک روش حکومتی هستند که در آن مردم قدرت انتخاب حاکمان خود را دارند اما در ایران نظامی حاکم است که سرتاسر دیکتاتوری عمل میکند.

بیش از چهار دهه مردم را به دروغ های بزرگ مذهبی و غیر مذهبی به سخره گرفتند و کسانی که معترض این نظام دیکتاتوری بود را اعدام و یا زندان می‌کنند.

انتخاب من جمهوری اسلامی نبوده و نیست، پدران و پدربزرگان ما اشتباهی بزرگ کردند و آخوندهای با ذهن های اعدامِ تفکرات آزاد، حجاب اجباری، کشتار هموطنان به بهانه های واهی بر این مردم حکومت می‌کنند.

این آخوندها که با لباس های مختلف در جامعه هستند ۳%جامعه ایران را تشکیل میدهند و بر ۹۷%جامعه به طرز وحشیانه ای و با ذهن ها و تفکرات عصر حجری حکومت می‌کنند.

آری! ای جوان متولدین سالهای
۷۰ و ۸۰ اینبار چشمهای ما مردم ایران به خروش عظیم شما انتظار دارد که به خیابان‌ها آمده و با تمامی صندوق های ظلم مبارزه کرده و نگذاریم جمهوری اسلامی دیکتاتور رقم بخورد.

ما رای نمی‌دهیم و هرگز با دیکتاتور ها همکاری نخواهیم کرد.

رای من آزادی و انتقام خون مردمی که در راه آزادی ایران از آخوندها کشته شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*