هدف رژیم از تقسیم بلوچستان

رسانک/ حاکمیت در ایران همواره تلاش کرده تا ملل تحت ستم در جغرافیای ایران را با ترفندهای مختلف ضعیف نگه دارد تا بتواند با هزینه ای کمتر، حقوق آنها را پایمال کند.

تقسيم سرزمینی این ملل یکی از راههایی بوده که رژیم های حاکم توانسته از طریق آن راحت تر سرمایه های طبیعی و زیرزمینی این مردم را غارت کند.

اکنون رژیم جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرارداد استعماری ۲۵ ساله اش با کشور چین در صدد چپاول سرمایه های بکر سواحل بلوچستان برآمده است.

دکتر عبدالستار دوشوکی در مرکز مطالعات بلوچستان از لندن در گزارش تلویزیون بی بی سی فارسی در باره تقسیم بلوچستان معتقد است، اساساً جمهوری اسلامی بدنبال توسعه در مناطقی همچون بلوچستان نیست زیرا هم تجربه تقسیمات قبلی این مسئله را روشن کرده و هم اینکه بسیاری از استان های بسیار کوچک در جغرافیای ایران نیز هیچگونه توسعه یافتگی ندارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*