ارسالی شما

پاسخ بی شرمانه و وقیحانه فرمانده انتظامی استان به پدر کشته شده پهره ای (ايرانشهری) را برایتان ارسال کرده ام لطفاً منتشر کنید تا مردم این جانيان را بیشتر بشناسند.

#ارسالی شما خانواده “میثم (صدرا) نارویی” برای احقاق حق رفته اند تا دادشان از آن مامور ضارب و قاتل ستانده شود، اما فرمانده به بیراهه میرود. آقای سردار طاهری فرمانده …..ادامه خبر