خبر

نامه سرگشاده به کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در مورد طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان

آقای محمد صالح جوکار, رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلسموضوع: طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستانتاریخ : جمعه ۷ خرداد ١٤٠٠ رونوشت : محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و عضو کمیسیون امور …..ادامه خبر