قول مساعد مسئولان برای رسیدگی به مشکلات کارگران معدن آسمینون منوجان

به گزارش رسانک، روز گذشته ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، جلسه شورای كارگری منوجان با حضور تعدادی از مسئولین از جمله عليمحمدی رئيس هيئت مديره معدن آسمينون، نمايندگان كارگران معدن ، مديران كل اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعی استان کرمان و اداره كل صمت جنوب كرمان ، دادستان و فرمانده سپاه منوجان، به رياست محمودی فرماندار منوجان برگزار و موارد زیل که برخی علیرغم مخالفت کارگران مورد تصويب قرار گرفت:

١- مقرر گرديد قراردادهاي كارگران بصورت يكساله منعقد شود.
٢-قرارداد طبق روال گذشته فقط با شركت معادن فارياب صورت پذيرد.
٣-طرح طبقه بندی مشاغل بايد اجرا شود.
٤- طرح محدوديت حق اولاد برداشته شود.
٥- مديران معدن از ميان نيروهای بومی و متخصص منطقه كه داری مقبوليت نزد كارگران هستند تعيين گردد.
٦- هم حراست و هم پايگاه بسيج در معدن ايجاد شود و مسائل فرهنگی هم دنبال شود.
٧- سرويس اياب و ذهاب بايد فراهم و از ظرفيت حمل و نقل برابر قانون حق تردد داده شود.
٨-وضعيت بيمه بيكاری كارگران حل و فصل گردد.
٩- قرارداد كارگران در اسرع وقت منعقد گردد.
١٠- كميته طرح طبقه بندی ظرف يك هفته آينده انجام گيرد.
١١- ايمنی در محل كار به صورت كامل رعايت گردد.
١٢- مقرر گرديد سفته به عنوان تضمين برای استفاده ماشين آلات با تاييد چك ليست كارشناسی اخذ و كميته فنی ارزيابی ماشين آلات تشكيل شود.
١٣-كميته انضباط كار تشكيل شود.
١٤- از ظرفيت دستگاههای دولتی جهت رفع مشكلات توليد در معدن استفاده شود.
١٥- مقرر گرديد در اسرع وقت نسبت به انتصاب مدير واحد نيروی انسانی معدن اقدام شود.
١٦- حضور آقای حيدری بيزنو در معدن ممنوع می باشد.
١٧- مقرر گرديد از بعضی از كارگران كه قطع عضو و مصدوم شده اند توسط كارفرما ملاقات و دلجويی شود.
١٨- مقرر گرديد به افرادی كه نقص عضو شده اند تا سقف پنجاه ميليون بيمه تكميلی و در صورت نياز پنجاه ميليون تومان كارت طلايی پرداخت گردد.

کارگران معتقدند که مسئولان با تصویب برخی بندهای این جلسه در تلاش برای کنترل و خفقان آنها در صورت بروز مشکل در آینده هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*