حاکمیت مستبد جمهوری اسلامی و مردم

رسانک/ در طول بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی ایران مردم ایران و علی الخصوص ملیت های تحت ستم در این جغرافیا در بدترین شرایط معیشتی قرار گرفته اند.

جغرافیای ایران کنونی یکی از ثروتمندترین سرزمین هایی است که منابع طبیعی و زیرزمینی اش می توانست بهترین زندگی را برای مردم فراهم کند.

یک حاکمیت مردم سالار مبتنی بر قوانين بین المللی حقوق بشر که هر ملتی حق حاکمیت در سرزمین مادری اش را داشته و بتواند برای خود و نسل های آینده سرنوشت مناسب، تعيين کند؛ می تواند مردم ایران را از وضع اسفناک کنونی خارج کند.

مبارزه مدنی و مسالمت آمیز جهت گذر از رژیم جمهوری اسلامی ایران برابر است با  رهایی از وضع کنونی.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*