با این وضع حکومت کردن آخوندها ما هر روز در شهر پهره شاهد اضافه شدن صف های نوبت هستیم.

ارسالی 

یک روز صف کپسول، یک روز صف نان، یک روز نفت سفید و یک روز پلیس بعلاوه ده، یک روز روغن و یک روز تخم مرغ. 

سوءمدیریت ها در این شهر تمامی ندارد.  نان این روزها به سختی گیر می آید. جلوی نانوایی ها صف های طولانی و کمبود آرد بیداد میکند. 

شلوغی دفاتر پیشخوان دولتی 

شلوغی کافی نت ها و… همگی کرامت انسانی در این شهر را بین برده و اکرام ارباب رجوع در همه گیری ویروس کرونا هیچ جایگاهی ندارد. 

نمایندگان و مدیران در کمال آرامش به سر میبرن چون خود در هیچ صفی تا به حال نبوده اند که درد مردم را درک کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*