بلوچستان خط قرمز ماست

رسانک/ یکسال از حبس ناجوانمردانه روحانی شجاع و نترس بلوچستان، مولوی فضل الرحمن کوهی توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران گذشت.

هر بلوچ متفکری باید مانند مولوی کوهی فکر کند. همه نمیتوانند مانند ایشان عمل کرده و در فضای خفقان جلوی دیکتاتور بایستند و هر کس چنین توانایی و موقعیتی ندارد اما مانند ایشان میتوانیم فکر کنیم.

بیداری فکری اولین گام بسوی پیروزی است. زمانش که برسد همه کمرها را بسته و کارهای بزرگ خواهیم کرد.

تقسيم بلوچستان به مثابه نابودی ملت بلوچ است. مطرح کنندگان این طرح در مجلس ایران کسانی هستند که چشم دیدن بلوچ را ندارند و اهداف آنان نه رفع محرومیت بلکه از بین بردن فرهنگ، زبان، لباس و رسوم بلوچستان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*