گزارش

دیدار نمایندگان کنگرە ملیتھای ایران فدرال با بخش آسیای غربی سازمان عفو بین المللی (Amnesty) در استکهلم

رسانک/ در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ ھیئتی از کنگرە ملیتھای ایران فدرال متشکل از آقایان حیمد تیموری و ناصر بلیده ای با بخش آسیای غربی سازمان عفو بین المللی در …..ادامه خبر