واهد بکش بادپا

✍🏻 پرهاد باب

واهد بکش بادپا راجئے مهروانێن ادبی رهدربر، زبانزانت، پٹّ و پۆلکار، رجانکار و بلۆچی زبان و دۆد و ربێدگئے رژنا و چمۆکێن استار اَت.

چه بلۆچستانئے بازێن دۆستیا واهد بکش بادپائے پنّام بلۆچستان اَت. واجه 1336 هجری شمسیئے شهریورئے ماها ودی بوتگ، وتی بنداتی وانگ مان نگورا بنگێج کرت و پدا نئوبندیانئے ائولی وانگجهاها که چه آییئے واجهێن پتئے کۆشستان جۆڑ بوتگ‌اَت آسر کرت. گۆن وتی برات هدامُرزیێن شهبکش بادپا و وتی ناکۆزاتک مُپتی کاسما راهنمایی و دبیرستانئے دئورهی مان چهبارا در برت، دوێن براتان وتی شهدربر جاهئے وانگ وتی دلپسندێن سبجکتا بزان پارسی زبان و لبزانکا مان بندر ابّاسئے اپسری دانشسراها گوازێنت، وانگئے دربرگا رند تان مدتێا وانگجها استاد اَت و چُکّی سَبکَ داتنت، همے درگتا آییئے تها یک نۆکێن مارشت و سماے ودی بوت بزان بلۆچی زبانئے هبّ و واهگ. پمێشکا وتی وانێنگئے کاری یله دات و بلۆچی زبانئے سرا جهد و پٹّ و پۆلا گلاێش بوت. واجها وتی سجّهێن چُک وانێنتگ‌اَنت و آییئے هبّ و واهگ همے بوتگ‌ که چاگردئے سجّهێن جنێنان په وانگا سِکێن برسیت.

نئوبندیانا په جنێنان وانگجاهے نبوتگ پمێشکا واجها وتی لۆگ په وانگجها داتگ. واجها بلۆچی زبان و دۆد و ربێدگئے سرا انچێن جاورهالێا جهد کرتگ‌اَت که مگربی بلۆچستانا بلۆچی زُبانئے سرا باز کم کار بوتگ‌اَت و دری زُبان چۆ بلاهێن کۆهێا بلۆچی زُبانئے دێما بند بستگ‌اَت.

چه واجهئے بازێن جهدان بلۆچی زبانئے لبزانکی کاروان و دۆد و ربێدگی چِست و اێران په دێمرئویا وشّێن گامگێج زرتگ.

ابێد چه بلۆچی زبان و لبزانک و دۆد و ربێدگی کاران واجه یک بلاهێن رَجانکارے اَت، واجهئے مسترێن رجانک مهمود دولت آبادیئے “کلیدر” نامێن کتاب اِنت که چه دنیائے مزنێن ناولان یکّے. کلیدرا ابێد واجها سئید ابُلهسن ندویئے نبیِ رهمت نامێن کتاب هم رجانک کرتگ.

واجها وتی زندا بازێن بلۆچی بتلے سرجم کرتگ و بلۆچی دۆد و ربێدگے بارئوا بازێن پٹّ و پۆل کرتگ. واجهئے یک شرّێن هێلے اِش ‌اَت که اگن کسێا یک بتلے جت یا که بلۆچیئے زگرێن لبزے کارَ بست آییا بلۆچیا نبشتهَ کرتنت. آییارا گۆن دۆد و ربێدگ و زُبانا مزنێن هُبّ و مهرے هست‌اَت، واجهئے لۆٹ مدام اش ات که وتی هبرانی تها دری لبز کامرز مکنت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*