خبر

واهد بکش بادپا

✍🏻 پرهاد باب واهد بکش بادپا راجئے مهروانێن ادبی رهدربر، زبانزانت، پٹّ و پۆلکار، رجانکار و بلۆچی زبان و دۆد و ربێدگئے رژنا و چمۆکێن استار اَت. چه بلۆچستانئے بازێن …..ادامه خبر

خبر

ارسالی

معین الدین سعیدی به تنهایی و یک تنه در مقابل دولتی ها ایستاده است. اوج شجاعت جناب سعیدی را در بیان تشنگی و فاجعه مرگ یک مادر مستاصل را مشاهده …..ادامه خبر