تخریب منازل عرب های الاحواز / اجرای سیاستی مشابه در بلوچستان

به گزارش رسانک، طی روزهای گذشته تعدادی از منازل روستای ابوالفضل الاحواز با دستور قضایی و به درخواست بنیاد مستضعفان تخریب شده اند.

سیاست مشابهی که توسط رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ایران در سایر مناطق ملل تحت ستم در حال اجرا است. رژیم ایران بارها مناطقی در مرکز بلوچستان شهر دزاپ، شستون، پهره، چهبار و…. اقدام به تخریب منازل مردم کرده است. منازلی که دهه ها صاحبان آنها ساکن بوده اند.

سیاست همسان سازی ملی سياستی کاملاً فاشیستی و نژادپرستانه است که منجر به نابودی هویت ملل تحت ستم خواهد شد. این سیاست در رژیم پهلوی آغاز شده است.

مبارزه جهت بدست آوردن حق تعیین سرنوشت و اتحاد بین اپوزیسیون سیاسی ملل تحت ستم می تواند منجر به گذر از رژیم جمهوری اسلامی شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*