ارسالی

اداره مسکن و شهرسازی پهره شش نفر نیروی حراست برای نگهبانی استخدام کرده
سه نفر از شهرستان بم به سفارش مدیر حراست و سه نفر از شهرستان زابل (نصرآباد) به سفارش یک نفر دیگر از روسای غیربومی

سوال :آیا نگهبان در شهر پهره پیدا نمیشود؟
آیا شش نفر بیکار تحصیل کرده درشهرستان پهره وجود ندارد؟

این کجای انصاف است؟
آقای ناصر درخشان
آقای کوثری
آقای استاندار
این کجای عدالت است…. این نیروهای غیر بومی به سفارش چه کسانی جذب میشوند
کسانی که دستور جذب این غیربومی ها را می دهند به کدام یک از نهادهای قدرت وابسته هستند؟

جوان ما با مدرک کارشناسی ارشد سوخت حمل میکند و زنده در آتش نان میسوزند یا گلوله ای گرم مهمان سینه جوان نخبه میشود فقط بخاطر لقمه نانی که تنها دغدغه جوان تحصیل کرده ماست.

چرا تبعیض؟ چرا تعصب؟ چرا حق کشی چرا پارتی و هزاران چرای دیگر؟

آقایان نماینده و استاندار شما مسئول این بی عدالتی ها هستید.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*