آب در كوزه و ما…

دومين ذخاير گاز دنيا را داريم، اخرين استاني بوديم كه نفس سنگ فقط در دو شهر كشيده شده است .

حال يافتن يك كپسول گاز هم كيمياست، به قيمتي خيلي بالاتر از دسترس مردم عادي و حتي خيلي بيشتر از قيمت جهاني آن و شايد در بسياري از خانه ها ، ديگر شعله گازي روشن نمي شود تا بر روي ان حداقل اشكنه ايي پخت؟!

اري آب در كوزه و ما تشنه لبانيم؟! خداوند بيشترين ذخاير طبيعي گاز و نفت را به كشور ما ارزاني داشته است و نمي دانيم چرا هر روز مردم فقيرتر و در تنگناي بيشتر قرار مي گيرند.

در كنار رنج و مشكل مردم ، حتما عده ايي معدود سلطان و آقازاده مي شوند و دنيايي رويايي براي خودشان مي سازند. سلاطيني كه كمبود ايجاد مي كنند، احتكار مي كنند، بي رحمانه و بدور از انسانيت از فقير ترين مردم تاج سلطاني بر سر مي نهند، شعله گاز مردم را خاموش تا چلچراغ كاخ شان پر نور تر از گذشته باشد.

كريم بخش كردي تمنداني
٢٧ مرداد ٩٩

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*