تداوم صید ترال های چینی در دریای بلوچستان

به گزارش رسانک صید بی رویه ترال های چینی در دریای بلوچستان علیرغم ادعای سپاه تروریستی پاسداران مبنی بر اجازه ندادن بدانها، ادامه دارد.

اجاره دادن دریای بلوچستان به چینی ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران و به معضل بزرگی برای صیادان بلوچ تبدیل شده و بسیاری از آنها بیکار شده اند.

در این ویدئو صیادان در گالک کە پس ماندە ترال های چینی نصیبشان شدە است میگویند: “این ماهی های دورریزی هست که انداختن. ما رفتیم که صید کنیم که اینا را دیدیم و تمام دریا که سفید شده از این دورریزها. این مال یک ترال هست که در حال حاضر شش عدد ترال دارند صید میکنند.”

سپاه تروریستی پاسداران بارها ادعا کرده که به این ترال ها اجازه صید نخواهد داد ولی آنگونه که صیادان در بنادر مختلف بلوچستان می گویند، سپاه خود نیز شریک این غارت میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*